Thẻ: Bệnh viện tỉnh Xê Công nhận sai sót của bác sĩ