Thẻ: Chính phủ Lào cần 2.000 tỷ kíp để hoàn thành xây dựng đê điều