Thẻ: Kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào