Thành công của Đại hội Đảng hai nước Việt Nam-Lào góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển khu vực

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam bế mạc và thành công tốt đẹp, tiếp tục tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng giữ trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, ngày 1-2, Thông tấn xã Lào đã có bài viết ca ngợi thành công của Đại hội Đảng hai nước Việt Nam-Lào, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển khu vực.

Theo Thông tấn xã Lào, các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định quan điểm, tư tưởng đổi mới, có giá trị xác định phương hướng và chỉ đạo sâu sắc mọi hoạt động của Đảng, Chính phủ Việt Nam vì sự phát triển bền vững của đất nước trong thời kỳ mới.

Đại hội đã đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Bài viết khẳng định, Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra tầm nhìn dài hạn đến giữa thế kỷ XXI, phấn đấu đưa đất nước trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, viết tiếp những thành công trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước.

Thành công của Đại hội Đảng hai nước Việt Nam-Lào góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển khu vực
Thành công của Đại hội Đảng hai nước Việt Nam-Lào góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển khu vực. Ảnh: kpl.gov.la.

Theo bài viết, Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra các mục tiêu cụ thể hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của Việt Nam: Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Việt Nam phấn đấu là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình; đến năm 2030, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam phấn đấu trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), Việt Nam phấn đấu trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ sở quan trọng để xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, vừa đáp ứng nhu cầu dài hạn, có trọng điểm và tính chiến lược là hết sức cần thiết; tạo sự đồng thuận, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam từ nay đến giữa thế kỷ XXI.

Bài viết nêu rõ: Thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong bầu không khí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào anh em cũng vừa thành công tốt đẹp từ ngày 13-1 đến ngày 15-1-2021 vừa qua. Đại hội đã bầu đồng chí Thongloun Sisoulith làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa XI. Để tiếp tục lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp trong thời gian tới, kiên định con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội mà các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã lựa chọn, lấy Chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Kaysone Phomvihane làm nền tảng tư tưởng, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước phát triển vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khẳng định tiếp tục kiên định và đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo đường lối của Đảng và xu thế mới; tiếp tục củng cố chế độ dân chủ nhân dân, tạo dựng các nhân tố cho mục tiêu chủ nghĩa xã hội đã đề ra.

Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào còn nhất trí thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX (giai đoạn 2021-2025) với 6 mục tiêu lớn, trong đó phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế trong mức 4% theo hướng chất lượng, tập trung, phát triển xanh và bền vững, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển; phát huy và tận dụng tối đa thế mạnh của quốc gia trong phát triển theo hướng tự lực, tự cường.

Bài viết nhấn mạnh, toàn Đảng, toàn dân Lào tin tưởng rằng: Với chủ trương và đường lối đúng đắn của Đại hội lần thứ XI của Đảng đề ra, phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và đất nước, với sự ủng hộ và hợp tác của nước anh em, bạn bè các nước ASEAN và thế giới cũng như các tổ chức quốc tế, công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước Lào sẽ vượt qua mọi thử thách, tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đạt được mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam có nguồn gốc từ Đảng Cộng sản Đông Dương, cùng chung sứ mệnh lịch sử cao cả, lãnh đạo nhân dân hai nước đấu tranh giành độc lập dân tộc, thực hiện công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước. Chúng ta tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng nhau, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân của mỗi quốc gia, củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, đưa mối quan hệ phát triển sinh động, có hiệu quả và thực chất, đáp ứng khát vọng của nhân dân hai nước như: Xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng; xây dựng nước Việt Nam trở thành quốc gia dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; góp phần tích cực vào hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển khu vực và thế giới.

Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện ấy vẫn luôn nồng ấm, vững bền, ngày càng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực, tiếp tục đơm hoa, kết trái.

Theo QĐND

Related Posts

Next Post

Discussion about this post