Thẻ: Học tiếng Lào: Từ vựng chủ đề Y dược

Học tiếng Lào: Từ vựng chủ đề Y dược

ຄວາມປອດໄພອາຫານ An toàn thực phẩm ທ່ານ​ໝໍ/ນາຍ​ໝໍ Bác sỹ ປະກັນໄພສຸຂະພາບ Bảo hiểm sức khỏe ປະກັນໄພສ່ວນບຸກຄົນ Bảo hiểm thân thể ປະກັນໄພສັງຄົມ Bảo ...