Thẻ: học tiếng việt

Học tiếng Lào: Từ vựng chủ đề Bầu cử

Bầu cử                   ເລືອກຕັ້ງ                       Lược tặng   Quốc hội:               ລັດຖະສະພາ          Lắt thạ sạ ph’a   Hội đồng:          ...

Page 1 of 2 1 2